Teams competing

Atlanta Silverbacks Stadium

​3200 Atlanta Silverbacks Way
​Atlanta, GA 30340

address & Location of Tournament

404-993-1575

Atlanta, GEORGIA; usA

arGA

Here are the Teams competing in the 2016 Atlanta Soccer Tournament. 

  • Atlanta
  • New York 
  • New Jersey
  • Philadelphia
  • ​Ohio
  • ​Tennessee
  • Connecticut
  • Washington DC
  • ​Texas